نمونه خروجی نرم افزارها

نمونه خروجی های نرم افزار ابر پی

نمونه ای از نقشه های تهیه شده توسط نرم افزار ابرپی در این قسمت جهت دانلود آماده شده است. نقشه هایی شامل فونداسیون های نواری ، گسترده و ...

نمونه خروجی های نرم افزار ابرسازه بتنی

نمونه ای از نقشه های تهیه شده توسط نرم افزار ابرسازه بتنی در این قسمت جهت دانلود آماده شده است. نقشه قالب بندی تیرها ، ستون ها ، تیرها ، لیستوفر و ...

نمونه خروجی های نرم افزار ابرسازه فلزی

نمونه ای از نقشه های تهیه شده توسط نرم افزار ابرسازه فلزی در این قسمت جهت دانلود آماده شده است. نقشه پلان های ستون گذاری ، تیرریزی ، نمای جانبی ستون ها ، اتصالات و ...