• banner1
 • banner3
 • banner4
 • banner5
 • ابرسازه بتنی نگارش 5.0.0

  نرم افزار ابرسازه بتنی نگارش 5.0.0 در تاریخ 27 شهریور ماه 94 بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید این نگارش شامل انطباق با ETABS 2013 , ETABS 2015 ( در قسمت فایل ورودی ، اختصاص مقاطع ،  مدل سازی و نقشه ها) ، تغییر در نقشه ها و ... می باشد.

  ابرسازه بتنی نگارش 5.0.0
 • ابرسازه فلزی نگارش 9.4.0

  نرم افزار ابرسازه فلزی نگارش 9.4.0 با ارائه قابلیت های جدید در تاریخ شانزدهم شهریور ماه نود و چهار بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید در این نگارش عبارتند از ...

  ابرسازه فلزی نگارش 9.4.0
 • ابرپی نگارش 5.4.0

  نرم افزار ابرپی نگارش 5.4.0 در تاریخ 20 فروردین ماه 94 با محیط گرافیکی پیشرفته جهت اجرایی کردن و همسان سازی آرماتورهای تقویتی (امکان گروه کردن آرماتورهای تقویتی برای سهولت در اجرا و نیز ارائه نقشه های خوانا ) بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت .

  ابرپی نگارش 5.4.0