اخبار

نگارش جدید ابرسازه فلزی

 نرم افزار ابرسازه فلزی نگارش 11.0.5 با ارائه اصلاحات انجام گرفته بر اساس پیشنهادات کاربران عزیز در نگارش 11.0.0 در تاریخ  نوزدهم آبان ماه نود و هفت بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید در این نگارش عبارتند از :

نگارش جدید ابرسوله

نرم افزار ابرسوله نگارش 4.7.5 در تاریخ دوم بهمن ماه نود و شش بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید در این نگارش عبارتند از : تغییرات در مدل سازی اتوماتیک سوله شامل ...

نگارش جدید ابرسازه بتنی

نرم افزار ابرسازه بتنی نگارش 7.8.0 در تاریخ سیزدهم دی ماه نود و شش بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید این نگارش عبارتند از : شیت بندی اتوماتیک ، ترسیم و مدل سازی سقف تیرچه بلوک ، خم آرماتورها در صورت تغییر زاویه تیرهای ممتد و .......

نگارش جدید ابرپی

نرم افزار ابرپی نگارش 6.2.5 در تاریخ هفتم خرداد ماه نود و شش بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های این نگارش عبارتند از : سازگاری کامل با SAFE 16 ، امکان تغییرات در هر نوار طراحی و  ...