اخبار

نگارش جدید ابرسوله

نرم افزار ابرسوله نگارش 5.0.0 در تاریخ هقتم اردیبهشت ماه سال نود و هشت بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید در این نگارش عبارتند از : اضافه شدن گاست پیچ و مهره در دو حالت ساده و نبشی دار ، شیت بندی و ...

نگارش جدید ابرپی

نرم افزار ابرپی نگارش 7.0.5 در تاریخ یکم دی ماه نود و هفت بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های این نگارش عبارتند از : کنترل کامل برش پانچ در محیط گرافیکی بی نظیر و  ...

نگارش جدید ابرسازه فلزی

 نرم افزار ابرسازه فلزی نگارش 11.0.7 با ارائه اصلاحات انجام گرفته بر اساس پیشنهادات کاربران عزیز در نگارش 11.0.0 در تاریخ بیست و هشتم آبان ماه نود و هفت بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید در این نگارش عبارتند از :

نگارش جدید ابرسازه بتنی

نرم افزار ابرسازه بتنی نگارش 7.8.0 در تاریخ سیزدهم دی ماه نود و شش بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید این نگارش عبارتند از : شیت بندی اتوماتیک ، ترسیم و مدل سازی سقف تیرچه بلوک ، خم آرماتورها در صورت تغییر زاویه تیرهای ممتد و .......